Make your own free website on Tripod.com

פתיחת אליהו הנביא

הקודם   הבא      

פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר. רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחשבן,

"פתח אליהו הנביא, זכור לטוב ואמר: רבון העולמים. אתה הוא אחד שלא לפי חשבון". ביאור והסבר: מלפני בריאת העולם, בראת בריות שאין להם מות, אלה הם המלאכים שבראת אותם מרוח ואש, אחר כך בראת עולמך. ואחריהם, בראת בעלי חיים חסרי דיבור, משום שבראת אותם ממים ועפר. עם סיום מלאכת שמים וארץ וכל אשר בהם, בראת בן אדם מארבעה יסודות, והם: אש, רוח מים ועפר. רמזת בזה, כל מה שמעורב עם עפר, סופו חוזר לעפר. וכל מה שמעורב באש, יספר הודך ושבחך החשוב יותר מאש, יוצא מזה, כל מה שבראת בעולם בראת אותו ממספר יסודות לפי חשבון. רק אתה האל הקדוש, שאי אפשר להשוותך או לדמותך לשום דבר.   

אנת הוא עלאה כל כל כלאין, סתימא על כל סתימין, לית מחשבה תפיסא בך כלל.

אתה הוא עליון מכל העליונים. נעלם מכל נעלמים. ואין מחשבה או תפיסה שתדע איך אתה ואיפה אתה נמצא.

אנת הוא דאפקת עשר תקונין, וקרינן לון עשר ספירן, לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא אתגלין ועלמין  דאתגלין. ובהון אתכסיאת מבני נשא, ואנת הוא דקשיר לון ומיחד לון. ובגין דאנת מלגאו, כל מאן דאפריש חד מן חבריה מאלין עשר ספירן, אתחשיב ליה כאלו אפריש בך.

אתה המצאת עשרה תיקונים. אנחנו קוראים להם עשר ספירות. ומנהיג בהם עולמות סמויים (כמוסים) שאינם גלויים. ועולמות הגלויים בהם, גם אותם הסתרת מעיני בני אדם. אתה קשרת עשרת הספירות ואיחדת אותם. שאתה הוא ממציא כל היסודות בעולם. וכל מי שמפריד אחד מהשני מעשרת הספירות, תחשב לו כאילו חס ושלום נפרד ממך.

ואלין עשר ספירן אנון אזלין כסדרן, חד אריך וחד קצר וחד בינוני,

ואלה עשרת הספירות, מתנהלות לפי סדר שלהן. "חד אריך, וחד קצר, וחד בינוני". ביאור: "חד אריך" דהיינו: שאתה ארך אפים כלפי רשעים. ממתין להם, מאריך אפך עמם משלוש סיבות:

  1. אולי יהיה לו זרע צדיק.
  2. אולי יש להם מעשים טובים וסמויים
  3. אולי יחזרו בתשובה שלא ימחה זכרם מעולם.                                        

משום שאינך חפץ במות הרשע כי אם בשובו מדרכיו הלא טובים ויחיה.       

"חד קצר" דהיינו: שאתה מקצר כלפי צדיקים באם עוזבים הדרך הנכונה והטובה. ומעניש אותם שלא יצאו לתרבות רעה, שלא יתבטלו זכויותיהם.

"וחד בינוני" דהיינו: אם ירצה רשע לחזור בתשובה, אתה מקבל אותו, וסולח לו על עברו.

הקודם   הבא