פתיחת אליהו הנביא

הקודם   הבא      

ואנת הוא דאנהיג לון, ולית מאן דאנהיג לך לא לעלא ולא לתתא ולא מכל סטרא.

אתה מנהיג בריותך בחסד וברחמים. ואין הבריות יכולות להנהיגך לא מלמעלה ולא למטה ולא מאף צד שהוא.

לבושין תקנת לון, דמניהו פרחין נשמתין לבני נשא. וכמה גופין תקנת לון דאיתקריאו גופין לגבי לבושין דמכסין עליהון. ואתקריאו בתקונא דא,

לבוש רוחני הכנת להם, ואלו הן הנשמות, שהרכבתן עם הגשמיות של בני האדם. כמה וכמה לבושים הכנת להם ונקראות נשמות, לעומת הלבוש בחומרי שמתכסים בו בני אדם.

ביאור והסבר: אם ישמרו את נשמתם בקדשה ובטהרה אשריהם. זהו הלבוש הרוחני להם. אם חס ושלום יפגמו את נשמתם, יכהה זיו הנשמה בעוונותיהם, תסתלק מהם דמות רוחנית ותבוא במקומה דמות גשמית דהיינו: בהמית.

חסד דרועא ימינא,

עשר המידות נקראו לפי סדר זה:                       

"חסד, דרועא ימינא".

חסד, דהיינו: טובה. הרומזת ליד ימינו של האדם. אם יקיים מצוות ויעשה חסד וצדקה ביד ימינו. אתה גומל לו בעולם הזה ושכרו כפול לעולם הבא.

גבורה דרועא שמאלא,

גבורה, דיינו: פאר. רומזת ליד שמאלו של האדם. אם יניח תפילין על יד שמאלו, אתה נותן חנו בעיני הבריות בעולם הזה. ויש לו דרגא בעולם הבא.

תפארת גופא,

תפארת, דהיינו: כבוד. הרומזת לגוף האדם. אם ישמור את גופו בקדשה ובטהרה אשריהו. לא יקרה לו נזק בעולם הזה. ויש לו כבוד בעולם הבא.

הקודם   הבא